ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทร 0 4581 0725 , 0 4581 0664 โทรสาร 0 4581 0707 - 8 อีเมล์ ktlc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ
บัญชีนัดความคดีต่อเนื่อง
ประกาศ
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์
  1. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
  2. เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่
  4. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  5. เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
  6. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์และบริเวณโดยรอบศาลฯ
  7. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน
  8. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  9. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

      เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพายัพ  สนองไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน โครงการ “อบรมกฎหมาย เพื่อผู้นำชุมชนประจำปี 2561” ในหัวข้อ “กฎหมายที่ดิน,ครอบครัว,มรดก,กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท,กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิของตนเองตามกฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่ประชาชนควรรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกฎหมายกับภาคประชาชนมากขึ้น  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 24
ผบ.1132/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2426/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2553/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2554/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2555/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2556/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2557/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2558/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ.2578/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.2579/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.2580/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.2581/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 13:30
ผบ.396/61
ไต่สวนคำร้องขอสวมสิทธิ์
เวลา 09:00
ผบ.812/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 13:30
ผบ.932/61
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
เวลา 09:00
พ.109/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.362/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.486/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ.55/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.1201/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:30
อ.1306/60
ฟังคำพิพากษา/ผลชำระ
เวลา 13:30
อ.488/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 09:30
อ.883/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
เวลา 09:00
อ.978/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00