หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ประวัติศาลจังหวัดกันทรลักษ์ 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์  
ทนายความในเขตอำนาจศาลจังหวัดกันทรลักษ์  
อัตราค่านำหมาย  
อัตราการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย  
บัญชีนัดความประจำวัน  
เขตอำนาจศาลจังหวัดกันทรลักษ์  
ผู้ดูแลระบบ 

ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์
นายวิเชียร อภิรัตน์มนตรี
๑ มิ.ย. ๔๓ - ๓๑ มี.ค. ๔๗

นางสุพิชญ์ กรอบคำ
๑ เม.ย. ๔๗ - ๓๑ มี.ค. ๔๘

นายสุพจน์ ตันไชย
๑ เม.ย. ๔๘ - ๓๑ มี.ค. ๔๙

นายสุพจน์ กาวชู
๑ เม.ย. ๔๙ - ๓๑ มี.ค. ๕๐

นายรุ่งอรุณ หลินหะตระกูล
๑ เม.ย. ๕๐ - ๓๑ มี.ค. ๕๒

นางสาวสุภา  วิทยาอารีย์กุล
๑ เม.ย. ๕๒ - ๓๑ มี.ค. ๕๓

นายไพบูลย์  ชูเกียรติศิริ
๑ เม.ย. ๕๓ - ๓๑ มี.ค. ๕๔
นายสมชัย  ชัยวงษ์
๑ เม.ย. ๕๔ - ๓๑ มี.ค. ๕๕


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 638